Projekt Památky města Brumov-Bylnice

     Kraj byl v minulosti převážně pokrytý hlubokými černými lesy. Komplexy lesů byly po staletí v průběhu osidlování mýceny a postupně tak vznikala malebná krajina jihovýchodního Valašska s charakteristickým kopaničářským osídlením - pasekami.
     Kromě mnohaleté lidské činnosti na velebení krajiny a zůrodňování kamenité půdy zde člověk po sobě zanechal i řadu soch, křížků, kapliček, pomníčků a jiných menších objektů, které souhrnně nazýváme drobné památky. Vznikaly z nejrůznějších příčin, a přestože to většinou nejsou žádné architektonické skvosty, stojí za to se u nich zastavit. Jsou za nimi ukryty osudy našich předků - lidí, kteří tu žili a tvrdě pracovali před námi.
     V naší malé virtuální expozici, do níž jste právě vstoupili, jsou fotografie nejvýznamnějších památek Brumova-Bylnice se stručnými popisy a jejich umístěním.
     Pokud k nám někdy zavítáte, můžete vedle uvedených památek na území našeho města a v jeho okolí nalézt celou řadu drobných sakrálních staveb, které byly v minulosti postaveny například na místech tragických událostí, jako projev díkůvzdání za přežití, pomoc v nouzi nebo v upomínku významné události. A tak můžete na své pouti potkat dřevěný kříž na Březové, oblému kopci nad brumovskými rybníky, který byl v 18. století postaven na památku padlým obráncům hradu nebo kapličku vystavěnou v roce 1871 na stejném kopci v místech, kde podle pověsti kázali věrozvěstové Cyril a Metoděj. Nad Bylnicí můžete najít kamenný kříž postavený na památku strážcům hor, dřevěný kříž na Maděrovci postavený portášům - strážcům hranice nebo obrázek zasvěcený Bolestné Matce Boží, umístěný u legendami opředené zázračné Baligovy studánky, kde padl kumánský vojevůdce Baliga.
     Všechny tyto památky stojí při polních cestách, na jejich křižovatkách, ale i v hlubokých lesích. Vztahují se k nim dávné pověsti a legendy, pověrečná vyprávění, spoluvytvářejí místní názvy a v neposlední řadě také slouží jako praktické orientační body v krajině. Přečkaly věky a i v dnešní době jsou výzvou kolemjdoucím poutníkům k zastavení a tichému zamyšlení.
     Budeme-li vnímaví, vrátí se k nám čas dávno minulý a osloví nás stejně, jako majestát okolní přírody.


Autor fotografií a textů: © Antonín Kostka, Fotoskupina ANDROMEDA Brumov-Bylnice


Zřícenina hradu Brumov Hrad Brumov
Nejstarší věrohodná zpráva o stavbě hradu pochází z roku 1256. Ten zde založil s největší pravděpodobností markrabě, pozdější český král Přemysl Otakar II. Lze předpokládat, že předchůdcem kamenného hradu byla na tomto návrší nad Brumovem stavba dřevěná. Původně pomezní královský hrad Brumov při důležité pomezní cestě spojující Pováží s Pomoravím byl po celá staletí nejvýznamnějším objektem pro dějiny kraje. Při velkém požáru v roce 1760 vyhořel hrad i s panským archivem a od roku 1827 zůstal opuštěn.
Pivovar Brumov Pivovar
Pochází z roku 1573 a leží pod hradem. Roku 1663 byl vážně poškozen při vpádu Tatarů a v letech 1870 - 1873 přestavěn a zmodernizován. Novodobé úpravy se týkaly většinou jen vnitřního zařízení a technologického vybavení. Pod budovou se nachází rozsáhlé sklepy. Jedná se o nejstarší průmyslový podnik na Valašsku. Jeho nedílnou součástí jsou rybníky při vstupu do Hložeckého údolí, vybudované na přelomu 19. a 20. století majitelem brumovského panství Antonínem Dreherem.
Radnice v Brumově-Bylnici Radnice
Tvoří historickou dominantu brumovského náměstí. Jedná se o bývalý poddanský dům, doložený v listinách z roku 1578 a 1564. Větší stavební úpravy byly provedeny až v letech 1961 - 1962 a 1983 - 1985. V roce 2000 byla započata rozsáhlá rekonstrukce, která byla ukončena v roce 2002.
Kašna na náměstí Kašna
Kašna umístěná v parku na náměstí pochází z roku 1868. Postavil ji Josef Ekart, kamenický mistr ze Štípy. Základní kámen byl položen slavnostním způsobem 29.8.1868 a už 12.11.1868 v 9 hodin z ní prýštila první voda.
Kostel sv. Václava Farní kostel sv. Václava
Počátky farního kostela vzhledem k jeho vysvěcení a výsledkům historicko-archeologického průzkumu jsou kladeny do poloviny 13. století. První zděná podoba pochází ze 14. nebo 15. století. Kostel má tři oltáře, darované i s kazatelnou a křtitelnicí Štěpánem hr. Illyesházym - hlavní oltář sv. Václava, v poboční severní kapli, tzv. "brumovské", oltář Matky Boží a v jižní kapli, tzv. "bylnické", oltář Nejsvětější Trojice. Pod kostelem je hrobka, která byla uzavřena v roce 1776 a od té doby se do ní nepochovává. Nejvýznamnější stavební úprava je datována do roku 1834. Malba interiéru kostela pochází z roku 1898 a byla provedena vídeňským akademickým malířem Reinerem. V kostele se nachází doposud neidentifikovaná pískovcová socha sv. Václava označená letopočtem 1217, nalezená v roce 1931 místními občany.
Centrální kříž na hřbitově Centrální kříž na hřbitově
Sousoší Nejsvětější trojice na náměstí Sousoší Nejsvětější Trojice
Pozoruhodná barokní skulptura se nachází v parku na náměstí. Pochází z roku 1777 a nechal ji postavit brumovský farář Jan Baptista Šenk, který působil v Brumově v letech 1758 - 1798. Obsah nápisu v češtině zní:" Na nebi a na celé zemi budiž chvála, čest a sláva Bohu trojjedinému věčnému".
Socha sv. Jana Nepomuckého 1 v Brumově Socha svatého Jana Nepomuckého
Nejstarší barokní socha ve městě byla postavena v roce 1730. Původně byla umístěna na kopci před vchodem do hradu a po roce 1827 přemístěna na své nynější místo ke státní silnici pod místní část zvanou Na Vyhlídce a osázena lipami. Nápis v jazyce latinském, německém a českém zní: "Ty, patrone sv. Jane Nepomucký, pohleď na nás služebníky a hrad brumovský, nedej nám Jene hanby a potupy jak světské, tak věčné znáti".
Socha sv. Jana Nepomuckého 2 v Bylnici Socha svatého Jana Nepomuckého
Socha stojí v bylnické části města u hlavní silnice poblíž zvonice a pochází z roku 1830. Na přední straně v rytém rámu s ujmutými rohy je plastická kartuš s nápisem: "S NAKLADU B OBCE dne 30 juni 1830". Po skončení 1. světové války /1918/ byla opravena na důkaz poděkování za šťastný návrat z bojiště a ochrany od hrůz této strašné války.
Socha sv. Jana Nepomuckého 3 v Bylnici Socha svatého Jana Nepomuckého
Socha stojí v bylnické části města za obcí směrem na Svatý Štěpán. Byla postavena na místě dřevěného obrázku z 18. století, který připomínal po staletí útrapy vlárských "strážců hor" při nájezdech Kuruců. Kamennou sochu postavil v roce 1920 občan Jan Satin, jako dík za šťastný návrat z 1. světové války.
Kaplička Panny Marie v Brumově Kaple v ulici Josefa Polácha
Kaple byla postavena na místě hřbitůvku ubitých obránců města a hradu při vpádu Kuruců a Kumánů v 18. století. V kapli se nacházela socha Madony ze 60. let 18. století. V roce 1995 byla socha odcizena.
Socha sv. Gottharda na náměstí Socha svatého Gottharda
Pískovcová barokní socha z roku 1773 se nachází v parku na náměstí. Sochu nechal postavit brumovský farář Jan Baptista Šenk. Na přední straně soklu je oválná kartuš s nápisem, který v češtině zní: "Slávě blahoslaveného Gottharda věnuje Jan Šenk, farář Brůmovský".
Socha sv. Floriána na náměstí Socha svatého Floriána
Socha je umístěna v parku na náměstí. Je zasvěcena patronu ohně. Sochu nechal postavit z pískovce v roce 1775 brumovský farář Jan Baptista Šenk, rodák z Nového Jičína. Na přední straně je nápis "O Svatí Floriane miesta tohoto cztni patrone ochran nás od ohnie".
Kaplička sv. Jana Nepomuckého ve Sv. Štěpáně Kaplička svatého Jana Nepomuckého
Kaplička byla postavena koncem 19. Století Janem Fibichem na svůj náklad. V kapli se nachází dřevěná socha sv. Jana z 19. století. Původně sloužila kaple jako vstup do osady Nová huť (Svatý Štěpán). Jedná se drobnou sakrální stavbu v podstatě lidového charakteru.
Pec na pečení chleba v Sidonii Pec na pečení chleba
Stojí v Sidonii u domu č. p. 106. Pochází ze začátku 19. století a sloužila ke kolektivnímu pečení chleba sklářů. Tvoří zde ojedinělý doklad technického zařízení při kopaničářských usedlostech.

Židovský hřbitov v Brumově Židovský hřbitov
Židovský hřbitov byl založen v roce 1758. Nachází se severně od města na kopci zvaném "Židáky". Jeho založení se váže k období, kdy brumovská židovská náboženská obec byla jediná na Valašsku. Měla vlastní motlitebnu, rituální lázeň a hřbitov, který velmi utrpěl za 2. světové války. Od té doby se tam také nepohřbívá. V roce 1993 na památku tragédie Holocaustu byla na hřbitově postavena pamětní deska obětí židovských občanů.
Sklářská kolonie v Sidonii Sklářská dělnická kolonie
Památku tvoří obydlí č.p. 65 - 71 v Sidonii. Sklářská dělnická kolonie byla vystavěna v letech 1899 - 1908 a tvořila první kolektivní dům pro bydlení sklářů Staré hutě (Sidonie).

Brumov-Bylnice v proměnách světla

Motto:

"Nějakou slastí rodná zem poutá nás a nedovoluje,
abychom na ni zapomenuli."

Ovidius

     Jednou jsme společně vybírali fotografie na významnou mezinárodní fotografickou soutěž. Na stole ležely snímky všech členů fotoskupiny, černobílé i barevné, hezky vyšperkované ve výstavním formátu. Vedle sebe fotografie 6.959 metrů vysokého vrcholu Aconcaqua z pomezí Argentiny a Chile, majestátného štítu Chantegri z království věčného ledu kdesi na pomezí Ruska a Číny i záběr soba z Finska.
     Tu jsme si uvědomili, že mezi těmito záběry něco schází. Tím něčím scházejícím byl například Holý vrch z Brumova, záběr běžícího zajíce z Březové nebo kopců nad brumovskými pivovarskými rybníky...
     A tak vznikl nápad zaměřit objektivy fotoaparátů na okolí nejbližší - krajinu domova. Malebnost přírody obklopující Brumov-Bylnici i město samé ve všech ročních i denních dobách nabízí fotografovi nekonečné množství možností. Není to oblast nejvyšších horských štítů, nejhlubších řek ani kýčovitě pestrobarevných exotických rostlin. Je to krajina obrazově prostá, modelovaná po staletí životem a prací předků, ale je to krajina našeho srdce, tvrdého a zároveň krásného Valašska.

     Dovolujeme si Vás tímto, vážení návštěvníci, pozvat k prohlídce několika fotografií, které v rámci tohoto záměru vznikly.



Rybníky, v pozadí hrad Brumov
Brumov
Foto © Antonín Kostka


Díly z Holého vrchu, v pozadí
Inovec, Brumov
Foto © Antonín Kostka


Holý vrch z Březové
Brumov
Foto © Antonín Kostka



Kobylí hlava
Sidonie
Foto © Antonín Kostka


Maděrovec - pohled na Pláňavy
a Javorník, Bylnice
Foto © Antonín Kostka


Díly, v pozadí Vršatec
Bylnice
Foto © Antonín Kostka



Sv. Štěpán z Maděrovce
Bylnice
Foto © Antonín Kostka


Maděrovec
Bylnice
Foto © Antonín Kostka


Sídliště Družba za svitu Měsíce
Brumov
Foto © Antonín Kostka



Kopanice
Sidonie
Foto © Antonín Kostka




„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich